คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > เกี่ยวกับเรา > อำนาจหน้าที่  
 
 
อำนาจหน้าที่

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อ ๘ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ดังนี้

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๓)  เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
(๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการ
(๖)  กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๗) กำหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
(๘)  เชิญข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐)  ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top