คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > เกี่ยวกับเรา > องค์ประกอบคณะกรรมการ  
 
 
องค์ประกอบคณะกรรมการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๓
(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการ

และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีคำสั่ง ที่ 486/2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 แต่งตั้งอธิบดีกรมการศาสนา เป็นเลขานุการ รองอธิบดีกรมการศาสนา และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top