คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > เกี่ยวกับเรา > องค์ประกอบคณะกรรมการ  
 
 
องค์ประกอบคณะกรรมการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๓
(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการ

และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีคำสั่ง ที่ 486/2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 แต่งตั้งอธิบดีกรมการศาสนา เป็นเลขานุการ รองอธิบดีกรมการศาสนา และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำ ปี พ.ศ.๒๕๖๐


พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการคนที่ ๑

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานกรรมการคนที่ ๒

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รองประธานกรรมการคนที่ ๓


นายไมตรี อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ

นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจา ปี พ.ศ.๒๕๖๑


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการคนที่ ๑

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานกรรมการคนที่ ๒

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รองประธานกรรมการคนที่ ๓


นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ รูป/คน


พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

พลเอก ศรุต นาควัชระ
 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

นายอรุณ บุญชม

มุขนายก ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

นายปานชัย สิงห์สัจเทพ

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ


นายมานัส ทารัตน์ใจ
อธิบดีกรมการศาสนา
เลขานุการ

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
รองอธิบดีกรมการศาสนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางศรีนวล ลัภกิตโร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top