คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม  
 
 
ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม
 
เลือกประเภท :
คำค้นหา :

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทย

ดาวน์โหลด Excel
ลำดับ
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถานที่ตั้ง/ผู้ประสานงาน
ลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
หน่วยงานสนับสนุน
1
กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ชุมชนบ้านป่าตาล
ที่อยู่ ๙/๑ หมู่ ๔ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐ ชื่อผู้นำ นายธนพล สายธรรม โทร. ๐๘๖-๔๒๑-๐๘๙๐ Email [email protected] ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาดินยิ้ม
ชาวชุมชนบ้านป่าตาลมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาที่ได้รับการสืบทอดมานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยในอดีตบรรพบุรุษของชาวหมู่บ้านป่าตาลมีอาชีพทำไร่ทำนา เมื่อมีเวลาว่างชาวหมู่บ้านจะไปขุดดินเหนียวจากหัวไร่ปลายนาขึ้นมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาในรูปของ อิฐมอญ คนโท แจกัน และกระปุกออมสิน แต่ยังไม่ได้ปั้นเป็นตุ๊กตาดินเผาดินยิ้มอย่างเช่นในปัจจุบัน ภายหลังชาวป่าตาลได้ตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อ กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล โดยดึงเอาจุดเด่นของงานปั้นจากบ้านป่าตาลที่เรียกความสุขจากผู้พบเห็น คือใส่รอยยิ้มลงไปในตุ๊กตา ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ชาวป่าตาลได้นำแนวคิดการปั้นตุ๊กตาที่มีรอยยิ้ม ไปผสมผสานกับรูปแบบการปั้นแบบเดิมที่เคยทำมา และสร้างสรรค์งานปั้นดินเผาในแบบที่ตนถนัด ทำให้เกิดงานปั้นในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างหลากหลายขึ้นภายในหมู่บ้านตามความชอบของผู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรมจักสานและตุ๊กตาดินเผารูปเด็กไทยและรูปสัตว์นานาชนิด เป็นต้น โดยงานปั้นของบ้านป่าตาลจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือตุ๊กตาดินเผาทุกตัวจะมีรอยยิ้มซึ่งเกิดจากความพิถีพิถันในการปั้นผสมกับความจริงใจที่อยากให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสุข นับเป็นการส่งต่อความสุขใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นมิตรและกำลังใจ จากผู้ปั้นไปยังผู้ที่ได้พบเห็น  กลุ่มดินเผาฯ ปรารถนาที่จะเห็นความดีงามเกิดขึ้นในสังคม อยากให้สังคมมีความสุข มีความรัก มีความสามัคคี ทุกคนอยู่ดีกินดี ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กจุดหนึ่งของสังคมแต่ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาความดีงามหรือคุณธรรม และพยายามถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่างานอาชีพต่างๆ สามารถทำโดยสอดแทรกคุณธรรมความดีไปในงานได้ทุกอาชีพ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2
ชุมชนกองขยะ หนองแขม
ซอยพุทธมณฑลสาย ๓ ซอย ๕ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ นายบรรจง แซอึ้ง : ผู้ประสานงานชุมชน
  ชุมชนกองขยะหนองแขมเป็นชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสาม หรือ ถ.เพชรเกษม ซอย ๑๐๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ โดยเช่าที่ดินจากมูลนิธิเกษตราธิการและที่ดินของเอกชน ได้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนกองขยะหนองแขมซึ่งถือเป็นกรณีตัวอย่างการบริหารงานที่สนับสนุนให้คนยากจนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้มากที่สุด สามารถสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรวมทั้งหมด ๑๔๕ หลัง และยังมีอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพรีไซเคิล อาคารสำนักงานสหกรณ์ รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย ถนน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและน้ำประปา นอกเหนือจากนี้ ชุมชนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกครอบครัวมีช่องทางการประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง รู้จักการออมเงิน เยาวชนได้รับการศึกษา และมีระบบสวัสดิการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และชุมชนกองขยะหนองแขมยังเป็นพื้นที่ต้นแบบให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นพื้นที่เรียนรู้ดูงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยอีกด้วย โดยมีหลักคุณธรรมร่วมที่สำคัญ คือ ความซื่อตรง จิตอาสา และการเอื้ออาทรกันและกันของคนในชุมชน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
3
ชุมชนตำบลพญาขัน
ที่อยู่ ๕๘ บ้านทุ่งมะขาม ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ ผู้นำ นายสกล กาฬสุวรรณ โทร.๐๙๒ ๙๘๙ ๙๙๕๒ ผู้ประสานงาน นางพรรณี สงแสง ๒/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๓ ๔๑๒๙
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน จัดตั้งขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓๙ คน เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกี่ยวกับการจัดการศพ ดำเนินงานภายใต้หลักการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนตามหลักการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรีปีละ ๓๖๕ บาท ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑,๒๑๙ คน มีการดำเนินงานจัดสวัสดิการอย่างหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนของศาสตราจารย์ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง คือ ประชาชนในตำบลพญาขันทุกเพศ ทุกวัยมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันและกัน โดยไม่ยึดเงินทองเป็นเป้าหมายหลัก แต่ยึดคุณธรรมร่วม คือ น้ำใจไมตรี รู้รักสามัคคี กลมเกลียว “คนตำบลพญาขันไม่ทอดทิ้งกัน”
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
4
ชุมชนบ้านหัวนา
 ๖๑ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๓๑๐ นายสมพงษ์ บุญบำเรอ โทร. ๐๘๗-๙๘๖๕๙๙๐ วัดจำปา เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๓๑๐ พระสมุห์เอกนรินทร์ ฉายา นรินฺโท โทร. ๐๘๗-๙๘๖๕๙๙๐ Email : aeknarin๒๑๒๒@msn.com, line ID: aeknarin๒๒๐๒ Facebook/วัดจำปา บ้านหัวนา
เป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนพลังจากบวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และเป็นหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีศีล ๕ เป็นศีลขั้นพื้นฐาน เป็นหลักประกันคุณภาพชีวิต มีการบูรณาการกับการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างทุกต้องตามหลักจารีตและประเพณี มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน ยึดแนวทางมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ความซื่อตรง, ความซื่อสัตย์,ความมีวินัย, ความมีเหตุผล ,ความพออยู่พอกิน และพอประมาณ ชุมชนมีธรรมนูญความสุขของหมู่บ้านเป็นระเบียบหลักการปฏิบัติที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของคนในหมู่บ้าน ได้จัดทำขึ้นตามเป้าหมายความสุขจังหวัดศรีสะเกษ “๕ ดี เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ประกอบด้วย สร้างวัฒนธรรมดี คนดี สวัสดิการดี สิ่งแวดล้อมดี และมีวิถีพอเพียง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
5
ชุมชนริมคลอง บางบัว
ตั้งอยู่ริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายประภาส แสงประดับ ผู้ประสานงานเครือข่าย
ชุมชนริมคลองบางบัว ตั้งอยู่ริมคลองบางบัว เขตบางเขน (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์) ชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางบัวมานานไม่ต่ำกว่า ๗๐-๘๐ ปี ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ในระยะหลังนับแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา มีผู้คนอยู่อาศัยกันมากขึ้น บ้านเรือนจึงหนาแน่น และบางส่วนปลูกสร้างรุกล้ำลงไปในลำคลอง ทำให้กีดขวางทางเดินของน้ำ จึงมีกระแสข่าวมาตลอดว่าทางราชการจะทำการรื้อย้ายชุมชน ชุมชนจึงรวมตัวกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมจนทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยมีคณะกรรมการหรือแกนนำที่ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ความซื่อตรง และ จิตอาสาเพื่อส่วนรวม ที่เป็นแบบอย่างที่สังคมยอมรับ ๑) ความมั่นคงของชุมชนและสังคม มีการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน สร้างความปลอดภัยในชุมชนด้วยกิจกรรมตำรวจชุมชน การจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นต้น ๒) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในชุมชน การดำเนินงานของกลุ่มในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ฯ และกลุ่มสวัสดิการชุมชน มีกลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุและแม่บ้านในการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ จัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อส่งขายยังสถานประกอบการต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น ๓) การจัดการกายภาพและสิ่งแวดล้อมใน เกิดการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น การลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหนะนำโรค การมีพื้นที่ออกกำลังกายและนันทนาการ การลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เป็นต้น
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
6
ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้นำ นายศิวโรฒ จิตนิยม โทร ๐๘๑ ๗๖๓ ๗๓๔๑ Email [email protected] คุณธัญมน วัลลา ๐๘๑ ๙๔๒ ๔๒๔๘, ๐๓๔ ๖๘๒ ๐๓๑
ชุมชนหนองสาหร่ายเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายและจัดทำตัวชี้วัดขึ้นมาจากประโยคที่ว่า “เป้าหมายความสุข อยู่ที่ความดี” กระบวนการฟื้นความสุขให้กลับมา ต้องสร้างความดี สะสมความดี สร้างตัวชี้วัดความดี ใช้ความดีเป็นเครื่องมือของการพัฒนา มีการจัดตั้งธนาคารชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมเงิน จัดตั้งธนาคารต้นไม้ รวบรวมพันธุ์พืชไม้ จัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อสำรองไว้บริโภค สำรองไว้ปลูก รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ มีแผนดำเนินการจัดตั้งธนาคารเลือด ทำบัญชีกรุ๊ปเลือดของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือคนหนองสาหร่ายเมื่อบาดเจ็บและเตรียมการจัดตั้งธนาคารสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้เป็นพันธุ์สัตว์เลี้ยงของคนในตำบล โดยมีรูปธรรมความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมคือ 1. ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนปลูกผักไว้กินเองไม่น้อยกว่า ๗ ชนิด สามารถลดรายจ่ายของตำบลได้ ปีละประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 2. เงินกองทุนนำสู่วาระการปลดหนี้นอกระบบได้ ๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม หลากหลายมิติสามารถเชื่อมโยง บูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแหล่งเพื่อแก้ปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนหนองสาหร่าย ได้ชื่อว่า เป็นต้นแบบของการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือ ธนาคารความดี ที่สามารถนำมาปลดหนี้ชาวบ้าน และขยายต่อไปสู่เรื่องอื่นๆ ตามมา
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
7
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง
นางเตือนใจ ชูอักษร ๑๒๓ หมู่ ๑๑ ตำบลนาโหนด อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๕๘ ๑๕๐๕ Email [email protected]
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในสวนยางพาราเล็กๆ มีลักษณะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง ฝากั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแตะ ใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือหลากหลายและเปิดโอกาสให้เด็กมาอ่านหนังสือและทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างนิสัยการอ่านให้กับเยาวชนตำบลนาโหนด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชน ทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และมีการเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ติดเกม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพบนพื้นฐานความคิดที่ว่า “เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข” โดยมีมุมมองเรื่องคุณธรรมว่า คุณธรรมแทรกอยู่ในทุกที่ ทุกเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาเชื่อมโยงกับงานที่เราทำ เด็ก เยาวชนกำลังต้องการเห็นต้นแบบที่ดี องค์กรที่ดีที่มีคุณธรรมจึงเป็นองค์กรที่เปิดพื้นที่ทั้งทางกาย ทางใจ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ได้ชื่อว่า เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงที่โดดเด่น โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ที่ขยายไปทั่วพัทลุงในเวลานี้
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
8
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอยดิน
ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอยดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ นายสมชาย หลวงละ โทร.๐๘๙-๕๐๘ ๕๗๗๐, ๐๘๕-๗๐๑ ๒๘๐๕ นายสยาม จิตรบวร   โทร.๐๙๕-๗๐๙ ๘๘๙๒ (id)/๑๙๙[email protected]
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอยดินจัดตั้งเพื่อรวบรวมข้อมูล วางแผน จัดประชุม ประสานงานหน่วยงาน ในการเจรจาแก้ปัญหาน้ำเสียกับภาคธุรกิจรายย่อยในชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาคือ ๑.แก้ไขปัญหาโดยยึดหลักไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และอยู่ร่วมกันได้ ๒.ทีมงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ๓.แกนนำแก้ไขปัญหาต้องไม่นำการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ๔.ใช้ข้อมูลใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับทำกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ได้แก่ (๑) ประชาธิปไตยชุมชนลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (๒) รู้เท่าทันการโฆษณาเกินจริง (๓) โครงการให้ความรู้ลดการใช้สารเคมี (๔) ให้ความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารอย่างไรจะปลอดภัย ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม คือ การกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง และการสุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในประเด็นการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
9
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองตัน
ตำบลคลองตัน อ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร คุณเอื้อมพร บุญชู เบอร์โทร ๐๘๕-๑๓๖-๓๘๕๖
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองตัน มีกิจกรรมการพัฒนาที่โดดเด่น ได้แก่ เป็นพื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบระดับจังหวัด เป็นตำบลกองทุนสวัสดิการต้นแบบระดับจังหวัด ยึดในหลักการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนหลักคุณธรรม คือ ความพอเพียง มีศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัด ได้ตั้งเป้าหมายความสุขชุมชนเป็นห้าข้อ คือ ๑. จะเป็นตำบลที่ปลอดหนี้ (หนี้ที่ก่อให้เกิดทุกข์) ๒. คนในตำบลมีสวัสดิการทั่วหน้าตั้งแต่เกิดถึงตาย (ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี) ๓.สภาองค์กรชุมชนตำบล มีความเข้มแข็ง (กลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง) คนคลองตันเป็นหนึ่งเดียว ๔. คนคลองตันมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕. จะเป็นตำบลที่ฟื้นฟู ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีและสวยงาม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
10
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม ราชบุรี นายวิฑูรย์ ศรีเกษม รองประธาน สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เบอร์โทร ๐๘๗-๐๔๘๕ ๖๔๐
  เป็นสภาฯ ต้นแบบระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานกับคน มีพื้นฐานการพัฒนาที่ผ่านกระบวนการค้นหาความดี จากทุนวัฒนธรรมลาวเวียง สามารถนำทุนความดี มาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมร่วม คือ พอเพียง สามัคคี และมีวินัย มีการดำเนินงานโดยกำหนดเป้าหมายความสุขที่เด่น ๆ ดังนี้ ๑.คนในตำบลมีสุขภาพ ๒.คนในตำบลมีความสามัคคี ๓.ตำบลที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๔. ตำบลปลอดยาเสพติด ๕. องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีแผนจัดอบรมเยาวชน เพื่อสร้างเสริมคนรุ่นใหม่ เข้ามาทำงานกับสภาฯ มากขึ้น พร้อมกับการขยายเครือข่ายเป้าหมายความสุขให้มากกว่าเดิม โดยคาดหวังที่จะสร้างเครือข่ายตำบลที่จัดทำเรื่องนี้ อย่างน้อย ๓๐ สภาองค์กรชุมชนตำบล ในเขตจังหวัดราชบุรี
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail [email protected]
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top