คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม  
 
 
ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม
 
เลือกประเภท :
คำค้นหา :

หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานต่าง

ดาวน์โหลด Excel
ลำดับ
หลักสูตร
กระบวนการและแก่นเนื้อหาหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานดำเนินการ
1
พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน
ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างกับสมาชิกในองค์กรได้โดยเฉพาะด้านคุณธรรม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และทักษะการสร้างความสามัคคีในองค์กรและเครือข่าย ตลอดจนการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมไม่หาประโยชน์ใส่ตัว ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
-ผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน (นายก ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู อาจารย์ในพื้นที่ และแกนนำเด็กและเยาวชน) ทั่วประเทศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
เสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารระดับกลางต่อไป ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน และสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
-ผู้จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารประเภทอำนวยการ -ระยะเวลาอบรม ๒ วัน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3
ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Team Leader)
การพัฒนาผู้นำทีมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าของข้าราชการผู้มีศักยภาพ ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติและบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะของผู้ทำหน้าที่ผู้นำทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงานย่อย ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนางานในองค์กร รวมทั้งการผลักดันทีมงานให้สามารถเป็นหุ้นส่วนแห่งความสำเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญขององค์กร
-ข้าราชการผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทีมหรือมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
4
พัฒนาศักยภาพครูแกนนำ
ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้(Problem-Based Learning:PBL)โดยใช้ลักษณะการตั้งปัญหาเป็นประเด็นนำ กระตุ้นให้มีการคิดวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน ค้นหาสาเหตุ และค้นคว้า ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้จากปัญหา ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์จริง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การเรียนรู้แบบ PBL จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมลักษณะสำคัญของแนวคิดนี้ ได้แก่ 1. มีการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 2. เนื้อหาสาระจะเป็นลักษณะบูรณาการ โดยผสมผสานเนื้อหาของหลายๆ สาระวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะ อธิบายปัญหา 3. เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม (Facilitator) เป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้นให้ร่วมกันสร้าง บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม 4. การเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองหรือกลุ่มตั้งไว้ (Self-directed learning)
-กลุ่มครู ประกอบด้วย -ครูแกนนำ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารโรงเรียน จำนวนประมาณ ๖-๑๐ คนต่อโรงเรียน เข้ารับการอบรมกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิสถิรคุณ -กลุ่มครูของโรงเรียน นอกเหนือจากกลุ่มครูแกนนำที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม -กลุ่มนักเรียนแกนนำ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - มูลนิธิยุวสถิรคุณ
5
คุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน
มุ่งหวังให้เป็นหลักสูตรกลางสำหรับผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน ทำให้สื่อได้ตระหนักถึงอาชีวะปฏิญาณสำหรับการเป็นสายใยของสังคม ตระหนักถึงการขัดเกลาทางคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้วยการเรียนรู้จากสังคม เพื่อนร่วมวิชาชีพ คนต้นแบบ สื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ ด้วยจิตที่ตื่นรู้และใคร่ครวญ อันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ภายในที่พร้อมจะผลิบานในชีวิตประจำวันและผลิผลในหน้าที่การงานอย่างมีคุณธรรม
-เป็นบุคลากรขององค์กรด้านสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง -ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารมวลชน ๑๐ ปีขึ้นไป
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
6
ผู้นำเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติจริงและการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเยาวชนจิตอาสา และนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป
-นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๕ -ครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
7
การเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณธรรม ๓ ประการ คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง ในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา
-ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา -ผู้สนใจแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี -จำนวน 80 คนขึ้นไป
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
8
พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีทางแห่งความพอเพียง
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของคุณธรรมมาพัฒนาชุมชน โดยจัดทำฐานการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ทุกฐานการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำทางด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรแกนนำ
-เกษตรกรที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีทางแห่งความพอเพียง -ผู้สนใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีทางแห่งความพอเพียง -รุ่นละไม่เกิน 120 คน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
9
การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดีสำหรับนักธุรกิจ
องค์กรธุรกิจและสังคมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ หากสังคมมีปัญหาถึงขั้นวิกฤติ องค์กรธุรกิจคงอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารยุคใหม่คงต้องพิจารณาหาวิธีดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรคือผลกำไร และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไปพร้อมกัน
-ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างานในบริษัทต่างๆ -ผู้สนใจแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี -รุ่นละไม่เกิด ๔๐ คน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
10
การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดีสำหรับผู้บริหาร
การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการระดับบริหาร ระดับผู้บังคับบัญชา และ ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาคราชการ รวมถึงตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
-ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้างานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน -ผู้สนใจแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี -รุ่นละไม่เกิด ๔๐ คน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top