คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์

6 สิงหาคม 2560 , 22:56 น.
นายกรัฐมนตรี เขียนข้อความ “ด้วย กาย วาจา ใจ” ลงการ์ดเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. กรมการศาสนา (ศน.) องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เยาวชน และชุมชนคุณธรรม ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมชมการสาธิตการแกะสลักต้นเทียนพรรษา จากชุมชนคุณธรรมวัดบูรพาราม จ.อุบลราชธานี และนักศึกษาจิตอาสาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชุมชนคุณธรรม วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชน เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมจัดแสดงการ์ดอวยพรวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาด้วย
          ในโอกาสดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เขียนข้อความและลงนามในการ์ดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2560 เป็นข้อความว่า "ด้วย กาย วาจา ใจ" ด้วย
          นายวีระ กล่าว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2560 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางสปอตโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อีกทั้ง กรมการศาสนา ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
          กิจกรรมในส่วนกลาง ประกอบด้วย การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ และจะมีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา 9 ต้น วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อถวายพระอารามหลวง 9 พระอาราม คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดสุวรรณาราม ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดงานอาสาฬหบูชาอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 16 จังหวัด เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาว รักษาศีล 5 ทั้งชุมชนหมู่บ้าน ตลอดเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
          ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ในจำนวนนี้ มีโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งในปี 2560 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ส่วน วันเข้าพรรษา หมายถึง การที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งระหว่างฤดูฝน ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ได้จาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ได้จำพรรษาแม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบทำลายข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปี พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560


 
12 มีนาคม 2561 , 16:40 น.
การประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษใน "การประชุมวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
อ่านรายละเอียด
6 มีนาคม 2561 , 09:41 น.
การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
อ่านรายละเอียด
5 กุมภาพันธ์ 2561 , 11:56 น.
การประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี
วันที่ ๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
อ่านรายละเอียด
30 มกราคม 2561 , 10:03 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียด
26 มกราคม 2561 , 16:33 น.
การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
การประชุมวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านรายละเอียด
25 ธันวาคม 2560 , 12:01 น.
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 "
อ่านรายละเอียด
9 พฤศจิกายน 2560 , 17:08 น.
การประชุมอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมครั้งที่ 2/2560.
ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน เเละจังหวัดคุณธรรม ต้นเเบบ โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒ
อ่านรายละเอียด
24 ตุลาคม 2560 , 10:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่1/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่1/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2
อ่านรายละเอียด
4 ตุลาคม 2560 , 11:19 น.
การประชุม
การประชุม "บูรณาการการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ" วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียด
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top