คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับเรา report datacenter board contact
 
  > เอกสารเผยแพร่  
 
 
เอกสารเผยแพร่

 

ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด
คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
สรุปมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
สรุปมติและสาระสำคัญจากการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม เพิ่มเติม
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
   
 
 
 

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม
คลังภาพ
เอกสารเผยแพร่

ความเป็นมา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้
กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมอนาคต

คลังภาพ

เอกสารเผยแพร่

กระดานสนทนา

ติดต่อเรา


กรอกเพื่อส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา

เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3731
กลุ่มงานเลขานุการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3732
กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โทร. 02-209-3733
fax 02-209-3732
E-mail nmpc.dra@gmail.com
Website http://nmpc.dra.go.th/
© Copyright 2015 DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS

top